Program

Kurikulum za vrtce

Strokovni svet RS za splošno izobraževanje je 18. marca 1999 sprejel  nacionalni dokument – Kurikulum za vrtce. Le-ta pomeni strokovno podlago za delo v vseh javnih vrtcih-v vseh oddelkih.

Program glede na starostna obdobja

Predšolska vzgoja v vrtcih poteka v dveh starostnih obdobjih:

  • prvo obdobje - otroci v starosti od enega do treh let,
  • drugo obdobje - otroci v starosti od treh let do vstopa v šolo.
Programi po trajanju
  • dnevni program traja od 6 do 9 ur dnevno,
  • poldnevni program traja od 4 do 6 ur dnevno.
Program za otroke s posebnimi potrebami

Program poteka v  razvojnem oddelku v enoti Krtek. Poleg tega so posamezni otroci s posebnimi potrebami integrirani tudi v ostale oddelke naših enot.

Nadstandardni programi - bivanja v naravi

Že preko 30 let v našem vrtcu organiziramo različne oblike bivanj v naravi. Izvajamo jih kot pomemben, nadstandardni del kurikula, kar pomeni, da morajo z njim soglašati starši oddelka, svet staršev in svet vrtca. S pomočjo sklada vrtca zagotavljamo plačilo zimovanj ali letovanj socialno šibkim družinam. Izbiro nastanitvenih baz in časovno omejitev bivanja v naravi izbere in potrdi strokovni kolegij našega vrtca v dogovoru s strokovnimi delavkami in starši.

Obogatitveni programi

V vrtcu potekajo obogativeni programi, ki jih vodijo strokovne delavke samostojno ali s sodelovanjem z zunanjimi sodelavci. Strokovnih delavki oddelka, glede na značilnosti otrok in oddelka, na prvem roditeljskem sestanku predlagata vključitev obogatitvenega programa v letni načrt posameznega oddelka staršem. Ob soglasju staršev oddelka se program izvaja. 

Knjižnica

V našem vrtcu se lahko pohvalimo tudi s knjižnico, ki domuje v enoti Marjetica. Knjižni fond vsebuje različne knjige za otroke, starše in strokovne delavce. Seveda je največ knjig namenjenih prav malim obikovalcem.

Dodatni programi

Izvajalcem različnih prostočasnih dejavnosti za otroke v popoldanskem času omogočamo izvajanje dodatnih programov v naših prostorih. To so gibalne dejavnosti, judo,  ples, karate, ritmična gimnastika, učenje tujega jezika ipd. Ponudbo oziroma možnosti objavimo v začetku septembra na oglasnih deskah enot. Za podrobnosti se starši pozanimate pri neposredno pri izvajalcih. Ti programi se dodatno plačajo izvajalcem programa.