Program

Kurikulum za vrtce Kurikulum za vrtce

Strokovni svet RS za splošno izobraževanje je 18. marca 1999 sprejel  nacionalni dokument – Kurikulum za vrtce. Le-ta pomeni strokovno podlago za delo v vseh javnih vrtcih-v vseh oddelkih.

Program glede na starostna obdobja

Predšolska vzgoja v vrtcih poteka v dveh starostnih obdobjih:

  • prvo obdobje - otroci v starosti od enega do treh let,
  • drugo obdobje - otroci v starosti od treh let do vstopa v šolo.
Programi po trajanju
  • dnevni program traja od 6 do 9 ur dnevno,
  • poldnevni program traja od 4 do 6 ur dnevno.
Program za otroke s posebnimi potrebami

Program poteka v  razvojnem oddelku v enoti Krtek. Poleg tega so posamezni otroci s posebnimi potrebami integrirani tudi v ostale oddelke naših enot.

Nadstandardni programi - bivanja v naravi Nadstandardni programi - bivanja v naravi

Že preko 20 let v našem vrtcu organiziramo različne oblike bivanj v naravi. Izvajamo jih kot pomemben, nadstandardni del kurikula, kar pomeni, da morajo z njim soglašati starši oddelka, svet staršev in svet vrtca. S pomočjo sklada vrtca zagotavljamo plačilo zimovanj ali letovanj socialno šibkim družinam. Izbiro nastanitvenih baz in časovno omejitev bivanja v naravi izbere in potrdi strokovni kolegij našega vrtca v dogovoru s strokovnimi delavkami in starši.

Obogatitveni programi Obogatitveni programi

V vrtcu potekajo obogativeni programi, ki jih vodijo strokovne delavke samostojno ali s sodelovanjem z zunanjimi sodelavci. Strokovnih delavki oddelka, glede na značilnosti otrok in oddelka, na prvem roditeljskem sestanku predlagata vključitev obogatitvenega programa v letni načrt posameznega oddelka staršem. Ob soglasju staršev oddelka se program izvaja. 

Knjižnica Knjižnica

V našem vrtcu se lahko pohvalimo tudi s knjižnico, ki domuje v enoti Marjetica. Knjižni fond vsebuje različne knjige za otroke, starše in strokovne delavce. Seveda je največ knjig namenjenih prav malim obikovalcem.

Dodatni programi Dodatni programi

Izvajalcem različnih prostočasnih dejavnosti za otroke v popoldanskem času omogočamo izvajanje dodatnih programov v naših prostorih. To so gibalne dejavnosti, judo, košarka, ples, karate, ritmična gimnastika, učenje tujega jezika ipd. Ponudbo oziroma možnosti objavimo v začetku septembra na oglasnih deskah enot. Za podrobnosti se starši pozanimate pri neposredno pri izvajalcih. Ti programi se dodatno plačajo izvajalcem programa.