Program

Kurikulum za vrtce

Strokovni svet RS za splošno izobraževanje je 18. marca 1999 sprejel  nacionalni dokument – Kurikulum za vrtce. Le-ta pomeni strokovno podlago za delo v vseh javnih vrtcih-v vseh oddelkih.

Program glede na starostna obdobja

Predšolska vzgoja v vrtcih poteka v dveh starostnih obdobjih:

  • prvo obdobje - otroci v starosti od enega do treh let,
  • drugo obdobje - otroci v starosti od treh let do vstopa v šolo.
Programi po trajanju
  • dnevni program traja od 6 do 9 ur dnevno,
  • poldnevni program traja od 4 do 6 ur dnevno.
Program za otroke s posebnimi potrebami

Program poteka v  razvojnem oddelku v enoti Krtek. Poleg tega so posamezni otroci s posebnimi potrebami integrirani tudi v ostale oddelke naših enot.

Ciciber in Ciciuhec

Ciciber je cicibanova bralna značka. Izvajamo jo pod okriljem Zveze prijateljev mladine Slovenije. Sodelujejo lahko najstarejši otroci ob pomoči staršev.

Knjižnica

V našem vrtcu se lahko pohvalimo tudi s knjižnico, ki domuje v enoti Marjetica. Knjižni fond vsebuje različne knjige za otroke, starše in strokovne delavce. Seveda je največ knjig namenjenih prav malim obikovalcem.

Gibalni progam Mali sonček, Ciciban planinec

V vrtcu otrokom vsakodnevno omogočamo veliko gibanja – v igralnicah, telovadnici, na terasah in igriščih.

Obogatitveni programi

V vrtcu potekajo obogativeni programi, ki jih vodijo strokovne delavke samostojno ali s sodelovanjem z zunanjimi sodelavci. Strokovnih delavki oddelka, glede na značilnosti otrok in oddelka, na prvem roditeljskem sestanku predlagata vključitev obogatitvenega programa v letni načrt posameznega oddelka staršem. Ob soglasju staršev oddelka se program izvaja. 

Dodatni programi

Otrokom v vrtcu omogočamo tudi različne dodatne programe - kot so seznanjanje s tujim jezikom, plesom, keramiko ipd. Te programe izvajajo zunanji sodelavci, ki jih izbiramo glede na njihove reference. Starši se sami odločajo za vpis otrok v te programe, potrebno pa je tudi dodatno plačilo.