Predstavitev vrtca

Vrtec je razpoznaven po svojih posebnostih. Ima svojo knjižnico, veliko in sodobno telovadnico, športno ploščad in dobro opremljena in vzdrževana igrišča.

Poznani smo kot »potepuški« vrtec, saj organiziramo veliko dejavnosti v naravi, veliko izletov, letovanj, zimovanj in celo planinski tabor.
Posebej ponosni smo na aktivne starše, s katerimi skupaj ustvarjamo čarobne trenutke in pogoje za otroke.Pri izvajanju dejavnosti sodelujejo z mnogimi zunanjimi sodelavci.
Vsako leto v oddelkih potekajo različni interni, slovenski in mednarodni projekti in programi. Le te sooblikujemo skupaj s starši in so predstavljeni na roditeljskih sestankih.
Andersenovi živimo vrednote in jih privzgajamo nam zaupanim otrokom. Vsak, ki vstopa v naš vrtec ima zelo pomembno vlogo in le s skupnimi močmi nam uspeva rasti in se razvijati.
Svet staršev

Svet staršev sestavlja po en predstavnik oddelka, torej ima svet staršev 43 članov. Predsednik sveta staršev je Jan Šajn, predstavnik oddelka enote Andersen. Osrednja naloga predstavnikov je vez med vodstvom vrtca in starši oddelka. Svet staršev spremlja delo vrtca, daje pobude za novosti, daje soglasje k nadstandardnemu programu, sodeluje pri raznolikih akcijah za sklad vrtca in skupaj z vodstvom vrtca skrbi za razvoj vrtca v dobrobit otrok. 

Svet vrtca

Svet vrtca je sestavljen iz petih predstavnikov delavcev, 3 predstavnikov staršev in 3 predstavnikov ustanovitelja, kar pomeni, da šteje 11 članov. Aktualni svet vrtca je bil konstituiran 11. novembra 2020. 

Predsednica sveta vrtca je Alenka Lovišček Stojanovič.