Plačilo vrtca

S 1.9.2021 je začel veljati nov Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o ovrtcih (Ur.l.RS 18/21). Spremembe glede plačil so: 

  • starši, ki imajo v vrtec hkrati vključena dva otroka, so plačila za mlajšega otroka oproščeni;
  • starši so oproščeni plačila za vrtec za tretjega in vsakega nadaljnega otroka iz iste družine, ne glede na to, ali so starejši sorojenci še v vrtcu (npr. tretji otrok je edini v vrtcu, starejša dva sta že v osnovni šoli).

 

Opozarjamo, da morate starši vlogo za znižano plačilo vrtca kljub dejstvu, da zakon za tretjega otroka določa brezplačnost, še vedno oddati vlogo na CSD, da vam izda odločbo. Niti vrtci niti MIZŠ, ki namesto staršev krije plačilo za vrtec, ne razpolagajo s podatkom, koliko otrok je v družini oziroma kateri je tretji in nadaljnji otrok, ki ima pravico do brezplačnega vrtca.

- Staršem, ki imajo na dan 1. 9. 2021 veljavno odločbo o znižanem plačilu vrtca za otroke, ki so vključeni v vrtec (v času veljavnosti odločbe ni prišlo do nobenih sprememb), ni potrebno vlagati novih vlog. Pravica do brezplačnega vrtca se jim bo priznavala neposredno na podlagi zakona do izteka veljavnosti odločbe. CSD jim bo posredoval pisno obvestilo o novih oprostitvah plačila vrtca.

- Starši, ki se jim je odločba iztekla z dnem 31. 8. 2021, bo CSD po uradni dolžnosti odločil o podaljšanju pravice.

- Starši, ki so otroke na novo vključili v vrtec s 1. 9. 2021, so morali vlogo oddati v mesecu avgustu, da jim bo pravica do znižanega plačila vrtca priznana s 1. 9. 2021. V kolikor ste zamudili rok (avgust 2021) za oddajo vloge, to storite čim prej oziroma do konca meseca septembra. V tem primeru vam bomo po prejemu odločbe izstavili poračun, vendar samo v primeru, če vam pravica v skladu z odločbo pripada najkasneje 60 dni po dnevu vključitve otroka v vrtec v skladu z 22. členom ZVrt-F (Ur.l.RS, št. 55/17). V primeru, da vaš otrok vstopa v vrtec kasneje (po 30.09.) morate odločbo oddati 1 mesec pred vstopom.

Za dodatna pojasnila glede vašega primera, se prosim obrnite na pristojni CSD.