Kurikulum za vrtce

Strokovni svet RS za splošno izobraževanje je 18. marca 1999 sprejel  nacionalni dokument – Kurikulum za vrtce. Le-ta pomeni strokovno podlago za delo v vseh javnih vrtcih-v vseh oddelkih.

Kurikulum za vrtce opredeljuje naslednja področja dejavnosti v vrtcu: gibanje, jezik, umetnost, družbo, naravo in matematiko.

Cilje kurikula za vrtce dosegamo preko različnih sodobnih konceptov vzgoje, ki jih razvijamo v sedmih strokovnih aktivih:

  • s pomočjo metodologije »Korak za korakom«,
  • aktiva "Fit", ki cilje dosega preko gibanja,
  • gozdne pedagogike aktiva "Skrivnosti gozda",
  • aktiva "Čuječnost", ki spodbuja zavedanje trenutkov z vsemi čuti,
  • aktiva "Ustvarjalnost", kjer raziskujemo raznovrstno ustvarjalnost,
  • aktiva "NTC", ki povezuje nevrologijo in vzgojo,
  • in "Monti" aktiva, ki uvaja elemente Montessori pedagogike.

Vzgojno delo z otroki skrbno načrtujemo. Načrtovanje v obliki letnih delovnih načrtov vrtca, enote in posameznih oddelkov, zajema celotno življenje v vrtcu. Pri tem so dobrodošli tudi predlogi staršev otrok. Vzgojiteljice pa na osnovi teh načrtov in ob upoštevanju razvojne stopnje in značilnosti otrok v oddelku, načrtujejo tudi vsakodnevne vzgojne dejavnosti. Pri tem glede na starost v veliki meri sodelujejo tudi otroci. Ob koncu vrtčevega leta strokovne delavke evalvirajo letni delovni načrt in ga predstavijo staršem. Sprotne evalvacije se delajo dnevno, tedensko in mesečno v strokovnem tandemu oziroma po potrebi v sodelovanju s posameznimi starši.

Otrokom omogočamo pestre dejavnosti, delovno in ustvarjalno klimo, v kateri se dobro počutijo in kjer lahko razvijajo in odkrivajo svoje sposobnosti in interese, izražajo svoje želje in potrebe, se učijo medsebojnih odnosov in obzirnosti drug do drugega.
Korak za korakom

Metodologija Korak za korakom – v nadaljevanju KzK, je zasnovana v duhu sodobnega časa in je namenjena otrokom od 1. do 10. leta ter njihovim družinam. V našem vrtcu jo izvajamo v enoti Andersen.