Korak za korakom

Metodologija Korak za korakom – v nadaljevanju KzK, je zasnovana v duhu sodobnega časa in je namenjena otrokom od 1. do 10. leta ter njihovim družinam. V našem vrtcu jo izvajamo v enoti Andersen.

Današnji otroci se bodo, ne glede na to, kje živijo, skozi vse življenje soočali s spremembami na socialnem in političnem področju, spremembami okolja, spremembami v znanosti in tehnologiji ter industriji in njihovimi vplivi na trg zaposlovanja. Hitre spremembe, ki se danes pojavljajo v svetu zahtevajo, da pri otrocih gojimo in vzdržujemo željo po učenju skozi vse življenje.

Ker je metodologija KzK zasnovana na tezi, da se otrok najbolje razvija takrat, ko je razvoj posledica lastnega učenja in izkušenj, so naši oddelki oblikovani v centre dejavnosti - kotičke, ki zagotavljajo razvojno primerne učne priložnosti za slehernega otroka. Ponujajo priložnost za razvijanje lastnih sposobnosti, raziskovanje, ustvarjanje, ponujajo možnost za izbiro in odločitev, priložnost za reševanje problemov in podpirajo aktivno učenje v majhnih skupinah.

- KOTIČEK ZA DRAMATIZACIJO – v tem kotičku se otrok igra tisto,kar vidi v življenju. Poskuša se naučiti kaj pomeni biti velik in odrasel. Uči se kuhanja, čiščenja, preoblačenja, predvsem pa – kako živeti drug z drugim. Kotiček se lahko spremeni v trgovino, gledališče, bolnišnico

- KOTIČEK S KOCKAMI – otrok se lahko igra sam ali v skupini in pri tem uporablja kocke različnih velikosti, oblik in materialov, živali in prevoznih sredstev. Kotiček je kreativen, aktiven in zabaven. Otroku omogoča, da raste in se uči skozi gradnjo zgradb, kreiranja in ustvarjanja. Razvija matematični jezik, koncentracijo, sposobnost reševanja problemov, sposobnost mišljenja, širi socialne spretnosti...

- KOTIČEK ZA OPISMENJEVAJE – vsebuje raznovrstne knjige, didaktične in družabne igre, pripomočke za poslušanje in pisne dejavnosti, ki otroka spodbuja k gledanju, poslušanju obnavljanju in ustvarjanju lastnih knjig. Ob tem otrok spoznava različne zvrsti literature, pridobiva spoznanje pomena kulture branja in opismenjevanja, se uči ločiti kakovostno literaturo od kiča, razvija svoje sposobnosti literarnega izražanja – je (so)ustvarjalec ter spoznava, kaj pomeni biti pismen.

- LIKOVNI KOTIČEK – prinaša otroku veselje in zadovoljstvo. Otroka vzpodbuja da izkoristi in razvija lastno kreativnost, domišljijo, iniciativnost, komunikacijo, samospoštovanje, razvoj fine in grobe motorike, intelektualne sposobnosti, kritično vrednotenje in hkrati deli doživetja z drugimi.

- KOTIČEK ZA MANIPULATIVNE NAMIZNE IGRE – otroku pomaga razviti intelektualne sposobnosti, sposobnost dogovarjanja, izboljšuje socialne odnose, krepi fino motoriko, pospešuje koordinacijo oko-roka, krepi matematične in znanstvene koncepte, spoznava pomen spoštovanja pravic ter s tem posledično poskrbi za otrokovo čustveno in socialno rast.

- KOTIČEK ZA IGRO S PESKOM IN VODO – otrok uživa ob čofotanju z vodo, polnjenju posod, zalivanju, pretakanju in taljenju. Uživa ob kopanju, presajenju, modeliranju, in gradnji. Ob igri raziskuje, eksperimentira, spoznava količine, primerja težo, uri spretnosti, kritično mišljenje, spoznava naravne materiale npr. žagovino, listje, plodove, sneg ...

- TEHNIČNI KOTIČEK – otrokom omogoča razviti ročne spretnosti, krepiti samopodobo in zavest-zmorem, realizirati lastne zamisli in hkrati spodbuja k timskemu delu.

- GLASBA – je bogato področje in kot integrirana dejavnost vpeta v vsakodnevna dejavnosti ter v vse predele igralnice in na prostem. Aktivira otrokova čutila, jih nauči glasbenega izražanja (jakost glasu, ritem, melodijo, igranja na melodične, male, ritmične, lastne in improvizirane instrumente, ki jih izdelamo iz različnih materialov. Spodbuja h kreativnosti, podpira jezikovni razvoj, spodbuja motorične spretnosti in seveda spodbuja k spoštovanju kulturne dediščine

- PLES – otrok preko plesne ustvarjalnosti in izražanja razvija plesni jezik, orientacijo v prostoru, domišljijo ter spoznava plesne in rajalne igre tudi drugih narodov.

- GIBANJE – vsakodnevno gibanje v prostorih vrtca, na prostem (igrišču, travniku, v gozdu), enkrat tedensko v telovadnici, kolesarjenje, vožnja s skiroji, rolanje, drsanje, sankanje, izleti, izvajanje socialnih, gibalnih in rajalnih iger, iger z žogo, izvajanje vizualizacije, sprostitvene tehnike. Otroku zagotavlja telesno aktivnost, priložnost za telesne izzive, razvoj in napredek ter spoznanje, da je gibanje vseživljenski proces.

Metodologija KzK poudarja in pospešuje aktivno vključevanje staršev v dejavnosti oddelka. Starši so soustvarjalci skupnih srečanj, kjer se spletajo nitke medsebojnega prijateljstva in zaupanja. Skupaj ustvarjamo v različnih delavnicah, predstavah, kjer igrajo otroci za starše in stare starše ali starši za otroke, se sprostimo in igramo na piknikih. Z igro povezujemo in poglabljamo vez med otrokom in očkom, ter babicami  in dedki, si ogledamo gledališke predstave v gledališču in rešujemo pedagoške probleme s tematskimi pogovori. Drug drugega bogatimo in razvijamo kakovostne medosebne odnose v dobrobit otroka.

V novejše oblike sodelovanja z družinami sodi tudi obisk vzgojiteljev na domu, seveda s privolitvijo staršev. Obisk strokovnim delavcem omogoči osebnejši stik z otrokom in družino v domačem okolju. Vzgojiteljem in staršem zagotavlja večje razumevanje otroka ter odgovornost  za skupno delo, s čimer razvijamo sodelujoč odnos v korist otroka in se obenem učimo novih spretnosti in navad za vzpostavitev kakovostnega medsebojnega odnosa.