Programi vrtca

Kurikulum za vrtce

Strokovni svet RS za splošno izobraževanje je 18. marca 1999 sprejel  nacionalni dokument – Kurikulum za vrtce. Le-ta pomeni strokovno podlago za delo v vseh javnih vrtcih-v vseh oddelkih.

Kurikulum za vrtce opredeljuje naslednja področja dejavnosti v vrtcu: gibanje, jezik, umetnost, družbo, naravo in matematiko.

Cilje kurikula za vrtce dosegamo preko različnih sodobnih konceptov vzgoje, ki jih razvijamo v sedmih strokovnih aktivih:

 • s pomočjo metodologije »Korak za korakom«,
 • aktiva "Fit", ki cilje dosega preko gibanja,
 • gozdne pedagogike aktiva "Skrivnosti gozda",
 • aktiva "Čuječnost", ki spodbuja zavedanje trenutkov z vsemi čuti,
 • aktiva "Ustvarjalnost", kjer raziskujemo raznovrstno ustvarjalnost,
 • aktiva "NTC", ki povezuje nevrologijo in vzgojo,
 • in "Monti" aktiva, ki uvaja elemente Montessori pedagogike.

Vzgojno delo z otroki skrbno načrtujemo. Načrtovanje v obliki letnih delovnih načrtov vrtca, enote in posameznih oddelkov, zajema celotno življenje v vrtcu. Pri tem so dobrodošli tudi predlogi staršev otrok. Vzgojiteljice pa na osnovi teh načrtov in ob upoštevanju razvojne stopnje in značilnosti otrok v oddelku, načrtujejo tudi vsakodnevne vzgojne dejavnosti. Pri tem glede na starost v veliki meri sodelujejo tudi otroci. Ob koncu vrtčevega leta strokovne delavke evalvirajo letni delovni načrt in ga predstavijo staršem. Sprotne evalvacije se delajo dnevno, tedensko in mesečno v strokovnem tandemu oziroma po potrebi v sodelovanju s posameznimi starši.

Otrokom omogočamo pestre dejavnosti, delovno in ustvarjalno klimo, v kateri se dobro počutijo in kjer lahko razvijajo in odkrivajo svoje sposobnosti in interese, izražajo svoje želje in potrebe, se učijo medsebojnih odnosov in obzirnosti drug do drugega.

Program za otroke s posebnimi potrebami

Program poteka v  razvojnem oddelku v enoti Krtek. Poleg tega so posamezni otroci s posebnimi potrebami integrirani tudi v ostale oddelke naših enot. Za vključitev in spodbujanje razvoja je potrebno za vsakega otroka pripraviti ustrezne pogoje, za kar je zadolžena strokovna skupina vrtca, ki je sestavljena iz ravnateljice, strokovnih delavcev oddelka, svetovalne delavke - pedagoginje, strokovne delavke za dodatno pomoč, pomočnice ravnateljice in občasno fizioterapevtke.

Za vse informacije glede otrok s posebnimi potrebami kontaktirajte svetovalno delavko Nadjo Koncilja na telefon   01/ 583 82 18 ali e-naslov nadja.koncilja@vrtecandersen.si .   

Knjižnica

V našem vrtcu se lahko pohvalimo tudi s knjižnico, ki domuje v enoti Marjetica. Knjižni fond vsebuje različne knjige za otroke, starše in strokovne delavce. Seveda je največ knjig namenjenih prav malim obikovalcem.

Ker se je naša knjižničarka upokojila, nove knjižničarke pa ne moremo zaposliti, smo v fazi reorganizacije poslovanja knjižnice. Imamo zavezo, da širimo bralno kulturo, zato smo prepričani, da bomo našli kompromisno rešitev.

Ciciber in Ciciuhec

Ciciber je cicibanova bralna značka. Izvajamo jo pod okriljem Zveze prijateljev mladine Slovenije. Sodelujejo lahko najstarejši otroci ob pomoči staršev.

Ciciuhec je namenjen mlajšim vrtčevim otrokom z namenom spodbujanja branja in seznanjanja s knjigami.

Gibalni progam Mali sonček, Ciciban planinec

V vrtcu otrokom vsakodnevno omogočamo veliko gibanja – v igralnicah, telovadnici, na terasah in igriščih.

Velik poudarek dajemo stiku z naravo. Otroke popeljemo v naravo v vseh letnih časih - na sprehode, izlete in na večdnevna letovanja.

Izlete in večdnevna bivanja v naravi razpišemo v vsakem šolskem letu posebej. Namenjena so otrokom določene starosti, potrebno pa je dodatno plačilo staršev. Posamezni programi trajajo od 3 do 6 dni. Športne dejavnosti iz programa Mali sonček izvajamo od 2. do 6. leta v sodelovanju z Oddelkom za šport. Zajemajo kotalkanje, rolanje, kolesarjenje, igre z žogo, smučanje, plavanje in izlete.

Program Ciciban planinec - izletniške in planinske dejavnosti, izvajamo v sodelovanju s Planinskim društvom LPP.

Obogatitveni programi

V vrtcu potekajo obogativeni programi, ki jih vodijo strokovne delavke samostojno ali s sodelovanjem z zunanjimi sodelavci. Strokovnih delavki oddelka, glede na značilnosti otrok in oddelka, na prvem roditeljskem sestanku predlagata vključitev obogatitvenega programa v letni načrt posameznega oddelka staršem. Ob soglasju staršev oddelka se program izvaja. 

Imamo pester izbor možnosti obogatitvenih programov in sicer: Eko Vrtec, Mali sonček, Cicban planinec, vključevanje tujega jezika, Zeleni nahrbtnik, plavanje, Kolesarčki, Dobimo se na postaji, Turizem in vrtec, plavanje, zobozdravstvena preventiva, obiski kulturnih ustanov in drugih institucij, Medimedo, Potujemo po svetu, gibanje, knjižničarka, ekologija, Za lepšo Ljubljano, Sonce, Mladi raziskovalci itd. O vsebinah, poteku in obsegu posameznega programa so starši seznanjeni na roditeljskih sestankih.

Program glede na starostna obdobja

Predšolska vzgoja v vrtcih poteka v dveh starostnih obdobjih:

 • prvo obdobje - otroci v starosti od enega do treh let,
 • drugo obdobje - otroci v starosti od treh let do vstopa v šolo.

Vzgojno delo v vrtcu poteka v oddelkih. Otroci so lahko razporejeni v naslednje vrste oddelkov:

 • starostno homogene oddelke - otroci enake starosti - razpon enega leta,
 • starostno heterogene oddelke - otroci različne starosti od 1 do 3 ali od 3 do 7 let
 • kombinirane oddelke - otroci različne starosti od 1 do 6 let.

Programi po trajanju

 • dnevni program traja od 6 do 9 ur dnevno,
 • poldnevni program traja od 4 do 6 ur dnevno.

Dnevni programi potekajo po vseh enotah, poldnevne pa organiziramo v primeru zadostnega števila prijav za samostojni oddelek, v skladu s prostorskimi možnostmi v posameznih enotah.

Poslovalni čas oz. izvajanje posameznega programa, dnevnega in poldnevnega, načrtujemo za vsako šolsko leto posebej v letnem delovnem načrtu vrtca. Izhodišče za načrtovanje so potrebe staršev vključenih otrok.

Dodatni programi

Otrokom v vrtcu omogočamo tudi različne dodatne programe - kot so seznanjanje s tujim jezikom, plesom, keramiko ipd. Te programe izvajajo zunanji sodelavci, ki jih izbiramo glede na njihove reference. Starši se sami odločajo za vpis otrok v te programe, potrebno pa je tudi dodatno plačilo.