Otroci s posebnimi potrebami

Januarja 2019 se je začel izvajati ZAKON O CELOSTNI ZGODNJI OBRAVNAVI PREDŠOLSKIH OTROK S POSEBNIMI POTREBAMIZ novim zakonom naj bi otroci prejeli pomoč prej, starši pa vse potrebne informacije na enem mestu.

Nekaj novosti zakona:

- Razvojne ambulante po zdravstvenih domovih se bodo preoblikovale v centre za zgodnjo obravnavo, kjer bodo otroka obravnavali različni strokovnjaki in zanj predlagali najustreznejše oblike pomoči,

- če otrok potrebuje pomoč (to lahko prepoznate starši sami, strokovni delavci ob preventivnih pregledih v okviru zdravstva ali v vrtcu) morajo starši najprej do otrokovega izbranega zdravnika, ki jih nato napoti v center za zgodnjo obravnavo,

- v centru otroka pregleda zdravnik specialist pediater, ki lahko določi multidisciplinarni tim z namenom diagnostike, ocene zmožnosti in potreb otroka, priprave individualnega načrta pomoči družini itd. 

- multidisciplinarni tim pripravi načrt pomoči družini oziroma zapisnik, ki je podlaga za nudenje pomoči v vrtcu. 

Vaš otrok bo lahko ali je že vključen: 

  • v predšolsko vzgojo po programu za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo - gre torej za t. i. redne oddelke vrtcev ali
  • v predšolsko vzgojo po prilagojenih programih, gre za t. i. razvojne oddelke (pri nas eden v enoti Krtek). Staršem otrok, vključenih v prilagojen program, se lahko povrnejo stroški prevoza iz kraja prebivališča do vrtca in nazaj. 

Možne OBLIKE POMOČI otroku glede na zapisnik centra so prilagoditve prostora, pripomočki, fizična pomoč - pomoč stalnega ali začasnega spremljevalca, pomoč strokovnega delavca za znakovni jezik ali strokovnjaka za prilagojeno sporazumevanje in delo z gluhoslepimi, na predlog tima se lahko zniža tudi normativ v skupini v vrtcu.

Več informacij najdete tukaj.

Glede postopkov pomoči in obeh možnosti programa v našem vrtcu vam svetujemo, da se posvetujete s svetovalno delavko Lili Kodelja (tel: 01/ 583 82 18, e-naslov: lili.kodelja@vrtecandersen.si )

Program za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo

Program s prilagojenim izvajanjem izvajata strokovni delavki rednega oddelka s tedensko, 1 do 3 urno, pomočjo mobilne strokovne delavke.

V našem vrtcu dodatno strokovno pomoč praviloma izvaja mobilna str. delavka za izvajanje dodatne strokovne pomoči Tamara Danieli Jurjec. Otrokom nudi dodatno strokovno pomoč skladno z odločbo o usmeritvi . Pri svojem delu se posvetuje s strokovnimi delavci v oddelku, svetovalno službo in vodstvom vrtca. K sodelovanju  pri pripravi, izvajanju in evalvaciji individualiziranega programa povabi tudi starše otrok s posebnimi potrebami, saj verjamemo, da je sodelovanje med starši in vrtcem za otroke še posebej pomembno.

V primeru prevelikega števila otrok, mobilno specialno pedagoško pomoč izvajajo tudi zunanje sodelavke iz ljubljanskih vrtcev.

Mobilna strokovna delavka za dodatno strokovno pomoč otrokom je Tamara Danieli Jurjec.

Sedež: Enota Andersen, Rašiška ulica 7

Oddelek s prilagojenim programom

Vodja oddelka s prilagojenim programom, ki se nahaja v enoti Krtek, je specialna pedagoginja Maja Šulin. V  oddelek so vključeni otroci, ki so v skladu z odločbo ZRSŠ usmerjeni v prilagojen program za predšolske otroke. Maksimalno število otrok v oddelku je 6. Za vsakega vključenega otroka je pripravljen individualiziran program. V razvojnem oddelku je mnogo več priložnosti za osebni pristop kot v rednem oddelku vrtca in s tem tudi za individualizacijo, tj. prilagajanje vzgojno-izobraževalnega procesa posameznemu otroku (njegovim zmožnostim, trenutnemu interesu, počutju …). V oddelku imamo tudi fizioterapevtko, ki tedensko izvaja program za otroke. Krtek je manjša enota, zato nudi mnogo možnosti za sodelovanje z rednimi oddelki. Dostop do oddelka je urejen s klančino.

Vzgojitelj v razvojnem oddelku je na voljo:

Maja Šulin, univ.dipl.spec.pedag.

Tel.: 05 995 22 78

Sedež: Enota Krtek, Celovška 161