Otroci s posebnimi potrebami

V našem vrtcu spoštujemo različnost, zato namenjamo otrokom s posebnimi potrebami še posebno skrb in pozornost. V skladu z Zakonom o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (ZUOPP – 1, Ur. l. RS, št. 58/2011) so otroci s posebnimi potrebami:

  • otroci z motnjami v duševnem razvoju,
  • slepi in slabovidni otroci oziroma otroci z okvaro vidne funkcije,
  • gluhi in naglušni otroci,
  • otroci z govorno-jezikovnimi motnjami,
  • gibalno ovirani otroci, dolgotrajno bolni otroci,
  • otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja,
  • otroci z avtističnimi motnjami ter
  • otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami,

ki potrebujejo prilagojeno izvajanje programov vzgoje in izobraževanja z dodatno strokovno pomočjo ali prilagojene programe vzgoje in izobraževanja oziroma posebne programe vzgoje in izobraževanja.

Postopek usmerjanja  se lahko prične na zahtevo staršev ali na predlog vrtca. Otroci s posebnimi potrebami, ki prejmejo odločbo o usmeritvi, so v vrtcu usmerjeni v dva programa:

  • program za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo (otrok je vključen v »redni« oddelek vrtca in mu je skladno z odločbo nudena dodatna strokovna pomoč/fizični spremljevalec in/ali ustrezni pripomočki, v oddelku, v katerega je vključen, pa se izvajajo tudi ustrezne prilagoditve vzgojno-izobraževalnega dela);
  • prilagojen program, ki ga izvajamo v razvojnem oddelku (v enoti Krtek).

Več o samem postopku usmerjanja si lahko preberete na spletni strani Zavoda RS za šolstvo (www.zrss.si), kjer postopke usmerjajo,  vodijo in izdajajo odločbe.

Glede postopkov pomoči in obeh možnosti programa v našem vrtcu vam svetujemo, da se posvetujete z Nadjo Koncilja,  svetovalno delavko našega vrtca ( tel: 01/ 583 82 18, e-naslov: nadja.koncilja@gmail.com ).

Za otroke s posebnimi potrebami strokovna skupina, ki jo imenuje ravnateljica vrtca, pripravi individualiziran program, v katerem so natančneje opredeljeni cilj, prilagoditve, strategije za vključevanje otroka v skupino itd. (več v ZOUPP-1).

Program za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo

Program s prilagojenim izvajanjem izvajata strokovni delavki rednega oddelka s tedensko, 1 do 3 urno, pomočjo mobilne strokovne delavke.

V našem vrtcu dodatno strokovno pomoč praviloma izvaja mobilna str. delavka za izvajanje dodatne strokovne pomoči Tamara Danieli Jurjec. Otrokom nudi dodatno strokovno pomoč skladno z odločbo o usmeritvi . Pri svojem delu se posvetuje s strokovnimi delavci v oddelku, svetovalno službo in vodstvom vrtca. K sodelovanju  pri pripravi, izvajanju in evalvaciji individualiziranega programa povabi tudi starše otrok s posebnimi potrebami, saj verjamemo, da je sodelovanje med starši in vrtcem za otroke še posebej pomembno.

V primeru prevelikega števila otrok, mobilno specialno pedagoško pomoč izvajajo tudi zunanje sodelavke iz ljubljanskih vrtcev.

Mobilna strokovna delavka za dodatno strokovno pomoč otrokom je Tamara Danieli Jurjec.

Tel.: 040 552 194

E-pošta: tamara.danieli@guest.arnes.si

Sedež: Enota Andersen, Rašiška ulica 7

Oddelek s prilagojenim programom

Vodja oddelka s prilagojenim programom, ki se nahaja v enoti Krtek, je specialna pedagoginja Maja Šulin. V  oddelek so vključeni otroci, ki so v skladu z odločbo ZRSŠ usmerjeni v prilagojen program za predšolske otroke. Maksimalno število otrok v oddelku je 6. Za vsakega vključenega otroka je pripravljen individualiziran program. V razvojnem oddelku je mnogo več priložnosti za osebni pristop kot v rednem oddelku vrtca in s tem tudi za individualizacijo, tj. prilagajanje vzgojno-izobraževalnega procesa posameznemu otroku (njegovim zmožnostim, trenutnemu interesu, počutju …). V oddelku imamo tudi fizioterapevtko, ki tedensko izvaja program za otroke. Krtek je manjša enota, zato nudi mnogo možnosti za sodelovanje z rednimi oddelki. Dostop do oddelka je urejen s klančino.

Vzgojitelj v razvojnem oddelku je na voljo:

Maja Šulin, univ.dipl.spec.pedag.

Tel.: 05 995 22 78

Sedež: Enota Krtek, Celovška 161