Katalog informacij javnega značaja

Vrtec Hansa Christiana Andersena

Na podlagi Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Ur.l. 51/2006) je ravnateljica sprejela Katalog informacij javnega značaja Vrtca Hansa Christiana Andersena.

1. Osnovni podatki o katalogu

2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja s  katerimi razpolaga

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

4. Stroškovnik in cenik

5. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja

1. Osnovni podatki o katalogu

Vrtec Hansa Christiana Andersena
Sedež: Rašiška 7
Pošta: 1000 Ljubljana
Telefon: 01/ 583 82 11
Faks: 01/ 583 82 10
E-pošta: vrtec.andersen@guest.arnes.si

Ravnatelj: Tina Merčnik
Odgovorna uradna oseba: Tina Merčnik
Datum prve objave kataloga:
Druge oblike kataloga:  /

Pravna podlaga:
Zakon o dostopu do informacij javnega značaja
Uredba o posredovanju informacij javnega značaja

Pojdi na vrh

2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga

2.a Organigram in podatki o organizaciji javnega zavoda

Delovno področje javnega zavoda

Organi javnega zavoda:

  • svet zavoda
  • ravnatelj
  • pomočnik ravnatelja
  • strokovni organi
  • svet staršev

2.b Kontaktni podatki osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij

Pristojna oseba:

Tina Merčnik
Rašiška 7, 1000 Ljubljana
(01) 583 82 11
vrtec.andersen@guest.arnes.si

2.c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja javnega zavoda

Zakoni in podzakonski akti:

Zakon o vrtcih (uradno prečiščeno besedilo) (ZVrt-UPB2)

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o vrtcih (ZVrt-D)

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja

Zakon o ratifikaciji konvencije Združenih narodov o otrokovih pravicah

Zakon o ratifikaciji evropske konvencije o uresničevanju otrokovih pravic

Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih  za prostor in opremo vrtca

Pravilnik o plačilih staršev

Pravilnik o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje

Predpisi lokalne skupnosti:

Sklep o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Vrtca Hansa Christiana Andersena, z dne 31. 3. 2008

Sklep o spremembah Sklepa o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Vrtca Hansa Christiana Andersena, z dne 7. 7. 2008

Splošni akti javnega zavoda:/
Splošni akti javnega zavoda po letih:/

2.d Seznam predlogov splošnih aktov javnega zavoda

Predlogi splošnih aktov javnega zavoda:/
Predlogi splošnih aktov javnega zavoda po letih:/

2.e Seje sveta javnega zavoda

Seje sveta javnega zavoda se nahajajo v tajništvu vrtca. 

2.f Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

Seznam strateških in programskih dokumentov:

2.g Seznam vrst upravnih postopkov

Vrste upravnih postopkov, ki jih vodi javni zavod:

Vrtec – javni zavod odloča o tem, kateri otroci se sprejmejo v vrtec v skladu z določili Zakona o splošnem upravnem postopku, z uporabo skrajšanega ugotovitvenega postopka. Vodenje in izpeljavo postopka vpisa otrok v vrtec lahko občina ustanoviteljica podrobneje uredi s svojim aktom.

Normativna podlaga:

Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec
21. člen Zakona o dostopu do informacij javnega značaja

2.h Objave in razpisna dokumentacija v skladu s predpisi, ki urejajo javne razpise/naročila

Javno naročanje po ZJN2:

Portal javnih naročil

<!--[if gte mso 10]-->

2.i Seznam evidenc s katerimi organ upravlja

Ime evidence:

Evidenca vpisanih in vključenih otrok

Normativna podlaga:

44. člen Zakona o vrtcih

Opis in pogoji dostopa do evidence:

-

Dostop do evidence:

evidenca je dostopna na sedežu javnega zavoda v času uradnih ur

 

 

2.

 

Ime evidence:

Evidenca plačil staršev

Normativna podlaga:

45. člen Zakona o vrtcih

Opis in pogoji dostopa do evidence:

-

Dostop do evidence:

evidenca ni javno dostopna

 

 

3.

 

Ime evidence:

Evidenca otrok, ki potrebujejo svetovanje oz. pomoč

Normativna podlaga:

46. člen Zakona o vrtcih

Opis in pogoji dostopa do evidence:

-

Dostop do evidence:

evidenca ni javno dostopna

 

 

4.

 

Ime evidence:

Evidenca oseb, ki občasno varujejo otroke na domu

Normativna podlaga:

24. člen Zakona o vrtcih

Opis in pogoji dostopa do evidence:

-

Dostop do evidence:

evidenca je dostopna na sedežu javnega zavoda v času uradnih ur

 

 

5.

 

Ime evidence:

Evidenca upravičencev do sofinanciranja plačil staršev iz državnega proračuna.

Normativna podlaga:

46.a člen Zakona o vrtcih

Opis in pogoji dostopa do evidence:

-

Dostop do evidence:

evidenca ni javno dostopna

 

 

6.

 

Ime evidence:

Število zagotovljenih mest

Normativna podlaga:

20.č člen Zakona o vrtcih

Opis in pogoji dostopa do evidence:

-

Dostop do evidence:

https://sava.mss.edus.si/webregistri/Default.aspx

 

 

7.

 

Ime evidence:

Število prostih mest v vrtcu

Normativna podlaga:

20.č člen Zakona o vrtcih

Opis in pogoji dostopa do evidence:

Ministrstvo za šolstvo in šport je na podlagi 20.d člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o vrtcih (ZVrt-D) vzpostavilo informacijsko točko o stanju kapacitet v vrtcih na celotnem območju države. Evidenca je javno dostopna.

Dostop do evidence:

https://sava.mss.edus.si/webregistri/Default.aspx

 

 

8.

 

Ime evidence:

Predvidena čakalna doba, od vpisa otroka v vrtec do možnosti njegove vključitve v program vrtca.

Normativna podlaga:

20.č člen Zakona o vrtcih

Opis in pogoji dostopa do evidence:

-

Dostop do evidence:

https://sava.mss.edus.si/webregistri/Default.aspx

 

 

9.

 

Ime evidence:

Evidenca o dejanski zasedenosti delovnih mest

Normativna podlaga:

21. člen Zakona o javnih uslužbencih

Opis in pogoji dostopa do evidence:

-

Dostop do evidence:

evidenca je dostopna na sedežu javnega zavoda v času uradnih ur

 

 

10.

 

Ime evidence:

Evidenca o strukturi javnih uslužbencev po nazivih

Normativna podlaga:

21. člen Zakona o javnih uslužbencih

Opis in pogoji dostopa do evidence:

-

Dostop do evidence:

evidenca je dostopna na sedežu javnega zavoda v času uradnih ur

 

2.j Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

 

Ime informatizirane zbirke:

-

Kratek opis namena zbirke:

-

Opis načina pridobivanja podatkov iz zbirke:

-

Dostop do zbirke:

informatizirana zbirka je dostopna na sedežu javnega zavoda v času uradnih ur

 

2.k Druge informacije javnega značaja

 

Novice o delovanju javnega zavoda:

delovanje Sveta staršev (povezava na spletno stran Starši staršem-stara postavitev)

delovanje Sklada Vrtca Hansa Christiana Andersena

Letna poročila o dostopu do informacij javnega značaja:


Pojdi na vrh

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

Tehnični pogoji za dostop do elektronskega kataloga informacij javnega značaja:

-

Uradne ure organa za dostop do kataloga informacij javnega značaja:

- vsak delovnik v času uradnih ur, od 7. do 15. ure.

 

 

Neposreden dostop do kataloga informacij javnega značaja:

- osebni dostop na sedežu javnega zavoda
- dostop po elektronski poti

 

 

Dostop na podlagi zahteve:

Neformalna zahteva:

 

- ustna zahteva

 

- preko telefona

 

- po elektronski poti

 

 

Formalna zahteva:

- zahteva podana ustno na zapisnik

 

- pisna zahteva po pošti

 

- vložitev zahteve po elektronski pošti

 

Zahtevo se lahko poda na uradni elektronski naslov

 

 

Dostop do kataloga informacij javnega značaja za ljudi s posebnimi potrebami:

Prilagojen dostop do informacij javnega značaja zagotavljamo ljudem s posebnimi potrebami. V primeru, da želijo do informacij dostopati po elektronski poti, jim na spletni strani javnega zavoda nudimo možnost pretvorbe besedila v obliko, ki je bolj berljiva.

Delni dostop:

-

Pojdi na vrh

4. Stroškovnik in cenik

Cena za posredovanje informacij javnega značaja:

 

 

Vpogled v zahtevano informacijo javnega značaja je brezplačen. Zaračunamo vam lahko materialne stroške, ki nastanejo pri posredovanju informacij javnega značaja (prepis, fotokopija, elektronski zapis).

V primeru, da boste zahtevali informacije za ponovno uporabo in v pridobitne namene, vam bomo za posredovane informacije javnega značaja zaračunali materialne stroške. Informacij javnega značaja ne zaračunamo, če gre za uporabo informacij javnega značaja z namenom informiranja, zagotavljanja svobode izražanja, kulture in umetnosti ter uporabe informacij s strani medijev.

Če so informacije javnega značaja brezplačno objavljene na spletu, vam cene informacij za namen ponovne uporabe ne bomo zaračunali. V primeru, da boste zahtevali informacije javnega značaja v večjem obsegu, lahko od vas zahtevamo vnaprejšnji polog odmerjenega zneska za kritje stroškov posredovanja zahtevanih informacij.

Pojdi na vrh

5. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja

Prosta mesta

Cena vrtca

Programi vrtca

Poslovalni čas enot

Pojdi na vrh